Stability ball (bola keseimbangan)

stability ball

Bola keseimbangan (stability ball) memberi manfaat kepada otot teras dan sistem tulang belakang. Namun, ia tidak disyorkan untuk duduk dalam masa yang lama kerana tidak menyokong tulang belakang dan tidak seimbang. Sesuai sebagai langkah terapautik menyembuhkan sakit belakang tidak kritikal.

Advertisements

Penilaian hasil penyelidikan

penilaian

Selaku penilai pembentangan hasil penyelidikan pelajar Ijazah Sarjana Muda Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kepujian). Kajian-kajian yang dihasilkan oleh pelajar dilakukan di sektor industri; oleh yang demikian dapatan kajian  mereka sedikit sebanyak berguna untuk mengetahui pola dan perkembangan terkini isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan di Malaysia.

SOHELP (SYSTEMATIC OCCUPATIONAL HEALTH ENHANCEMENT LEVEL PROGRAMME)

Tahap kesedaran mengenai peri penting isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan mula mendapat tempat dalam sektor industri di Malaysia. Ini merupakan suatu perkembangan yang sihat menjadi petunjuk peningkatan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Baru-baru ini, pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah melancarkan program baharu untuk menarik minat pihak industri untuk terlibat sama dalam isu-isu keselamatan di tempat kerja. Program tersebut diberi nama SoHELP atau Systematic occupational health enhancement level – Penambahbaikan aras kesihatan pekerjaan sistematik. Konvensyen SoHELP tahun 2017 telah dirasmikan pada bulan Mac 2017 yang lalu. Klik: Konvensyen SoHELP Kebangsaan 2017 untuk perincian program tersebut. Maklumat pencapaian sila klik: Laporan pencapaian SoHELP Fasa 1
 .
Perkongsian pelbagai wakil sektor industri mengenai pencapaian SoHELP 2016 (Fasa 1):
.
.
Apakah SoHELP?
.
SoHELP adalah satu inisiatif JKKP untuk menggalakkan industri untuk melaksanakan program peningkatan taraf kesihatan pekerjaan di tempat kerja secara sistematik. Pendekatan pengaturan kendiri atau inisiatif syarikat untuk membentuk dan melaksana program kesihatan pekerjaan adalah keunikan program SoHELP. Ini  bermaksud, kejayaan program ini bergantung sepenuhnya kepada iltizam syarikat dalam melaksana dengan berkesan. SoHELP adalah satu program di bawah pelan induk kesihatan dan keselamatan pekerjaan (OSH MP – 2020). Klik: Pelan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk perincian.
.

SoHELP mempunyai tiga isu kesihatan pekerjaan yang ditekankan iaitu pengurusan bahan kimia, ergonomik tempat kerja dan perlindungan pendengaran. Ketiga-tiga isu ini perlu ditadbir urus secara sistematik oleh syarikat. Oleh yang demikian, kejayaan program ini bukan terletak pada bahu seorang tetapi memerlukan sokongan berkumpulan. Jesteru satu jawatankuasa khusus perlu dibangunkan untuk menjadi badan penggerak program ini.

.
Secara umum SoHELP melibatkan kerjasama syarikat, JKKP dan wakil keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam syarikat. Petunjuk aras SoHELP sesuatu syarikat ditentukan melalui   penaziran yang dilakukan oleh JKKP. Perlaksanaan SoHELP dilakukan secara berperingkat. SoHELP mempunyai lima aras perlaksanaan:
.
 1. entry level (peringkat permulaan: iltizam majikan)
 2. basic level (individu bertanggungjawab menjalani latihan)
 3. intermediate level (penaksiran risiko)
 4. advanced level (perlaksanaan & penambahbaikan)
 5. excellent level (perlaksanaan & penambahbaikan menyeluruh)

Lima aras petunjuk ini membuktikan perlaksanaan SoHELP tidaklah terburu-buru tetapi secara tersusun dan berperingkat. Ia sesuai dengan pendekatan peningkatan berterusan ‘continual improvement‘ dalam PDCA atau ISO9001. Secara tidak langsung memastikan program-program berkaitan kesihatan pekerjaan dapat terserap di kalangan penghuni syarikat.

Bagaimana hendak melaksana?

Peringkat pertama sebelum program SoHELP dilaksana, individu dan jawatankuasa yang bertanggungjawab terhadap program ini perlu dibentuk dan dipersetujui oleh individu tertinggi syarikat. Ini bermaksud, iltizam individu tertinggi syarikat adalah kunci asas kejayaan program ini. Seterusnya jawatankuasa berperanan merangka dan membentuk pelan tindakan SoHELP. Kerangka kerja SoHELP amat penting untuk memastikan perjalanan program-program yang dirancang tersusun. Kerangka kerja SoHELP ibarat manual keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jesteru, individu dan jawatakuasa ini dikehendaki menghadiri kursus pengenalan dan penyesuaian konsep SoHELP dan perlaksanaannya.

Penaksiran risiko adalah titik permulaan untuk mengenalpasti isu-isu kesihatan pekerjaan di tempat kerja merangkumi aspek pengurusan bahan kimia, isu ergonomik tempat kerja dan perlindungan pendengaran. Proses penaksiran risiko boleh dilaksana secara dalaman atau jemputan luar. Sekiranya pihak syarikat mampu menjalankan penaksiran risiko maka ia suatu kelebihan kepada syarikat dari segi kos, masa dan tenaga kepakaran. Namun sekiranya tiada, maka menjemput kepakaran luar untuk melaksana amat dicadangkan contohnya pengapit CHRA, penaksir ergonomik tempat kerja dan higen industri untuk penaksiran kebisingan tempat kerja.

Rajah 1: Kaedah penaziran. Sumber: slid laporan prestasi SoHELP fasa 1, JKKP

Seterusnya, input yang diperolehi dari penaksiran risiko perlu diberi perhatian. Isu-isu utama melibatkan kesihatan pekerjaan disenarai pendek untuk perlaksanaan tambahbaik. Seeloknya wujudkan sistem pengkalan data untuk tujuan ini sebagai contoh ergonomic related risk factors register (sekadar cadangan) bagi menyokong titik semakan ergonomi (Ergonomic checkpoints, ILO). Pengkalan data ini penting untuk rujukan bersama dan berguna ketika proses penazirandilaksana oleh kumpulan penaziran JKKP mengikut negeri. Rajah 1 menunjukkan kaedah penaziran SoHELP oleh JKKP. Enabler adalah pegawai keselamatan dan kesihatan (SHO) manakala Verifier adalah pegawai JKKP. Rajah 2 menunjukkan proses perlaksanaan SoHELP.

.
Rajah 2: Proses perlaksanaan SoHELP. Sumber: slid laporan prestasi SoHELP fasa 1, JKKP
.
Sebagai kesimpulan, kejayaan SoHELP bukan bergantung kepada kerja individu semata-mata tetapi melibatkan iltizam semua pihak dalam syarikat. SoHELP perlu dilaksana secara sistematik dan berperingkat supaya impaknya dirasai segenap penjuru syarikat. Pastikan wujud pihak bertanggungjawab memastikan perjalanan proses ini. Penaksiran risiko boleh dilaksana secara dalaman atau jemputan luar bergantung kepada tahap kesediaan syarikat. Input penaksiran risiko perlu diberi perhatian dari segi penambahbaikan dan perlaksanaan. Jesteru digalakkan pihak syarikat mewujudkan pengkalan data bagi tujuan ini.
.
Penerangan mengenai SoHELP dan proses perlaksanaan oleh JKKP klik: Pengenalan SoHELP oleh JKKP

Penilaian risiko ergonomik (Ergonomic risk assessment)

Penilaian risiko ergonomik bermatlamat untuk menaksir risiko gangguan rangka-otot pekerjaan yang wujud di tempat kerja. Ia merangkumi penaksiran stesenkerja, proses kerja dan ciri-ciri individu pekerja. Prosedur penilaian menyediakan siasatan terperinci beban kerja untuk satu-satu jenis pekerjaan. Terdapat dua jenis penilaian risiko ergonomik:

 1. Penilaian risiko proaktif (safety intervention program), dan
 2. Penilaian risiko berdasarkan laporan PERKESO atau perubatan

Titik semakan ergonomi (Ergonomic checkpoint)

Titik semakan ergonomi (Ergonomic Checkpoints) adalah satu inisiatif pertubuhan buruh antarabangsa (ILO) yang diterbitkan pada 15 Julai 2010. Titik semakan ergonomi (TSE) bermatlamat untuk mengurangkan risiko kemalangan dan penyakit pekerjaan sekaligus memperbaiki keadaan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. TSE merangkumi 132 penyelesaian terhadap masalah-masalah ergonomik di tempat kerja. Menariknya penyelesaian yang dicadangkan oleh TSE adalah praktikal. Keunikan TSE menyediakan illustrasi menarik memudahkan kefahaman pengguna terhadap elemen cadangan yang dilontarkan. Umumnya TSE terbahagi kepada beberapa bahagian utama iaitu

 1. penyimpanan dan pengendalian barang
 2. perkakasan tangan
 3. keselamatan jentera
 4. rekabentuk stesenkerja
 5. pencahayaan premis
 6. kawalan bahan dan agen berbahaya
 7. kelengkapan kebajikan
 8. organisasi kerja

Titik semakan ergonomi telah diterjemah kepada pelbagai bahasa termasuklah bahasa melayu. Versi bahasa melayu boleh didapati di kedai-kedai buku yang dikenali seperti MPH.

Muat turun Titik semakan ergonomi versi Bahasa Inggeris di sini:

Ergonomic Checkpoint (ILO)

Penaksiran risiko ergonomik

OSHA1994

Penaksiran ergonomik industri mahu tidak mahu perlu merujuk kepada keperluan undang-undang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514) adalah akta yang menjadi rujukan untuk sebarang isu keselamatan dan kesihatan tempat kerja. Dalam konteks ergonomik dan faktor manusia, seksyen 15, 17 & 20 sering menjadi rujukan utama. Walaubagaimanapun, akta ini merupakan perundangan berkonsepkan pengaturan kendiri dan umum. Jadi, peruntukan dan arahan yang dinyatakan bersifat abstrak dan tidak spesifik. Selalunya akta ini disokong dengan perundangan yang lebih spesifik seperti Akta Kilang dan Jentera 1967 (Akta 139). Akta ini mempunyai pendekatan lebih tertumpu dan boleh menjadi justifikasi kuat bersama peruntukan undang-undang dan piawaian sedia ada. Antara piawaian yang boleh menjadi rujukan; Piawaian SIRIM (Piawaian Malaysia), piawaian British, Australia dan lain-lain. Sebagai contoh piawaian MS ISO 9241-910:2012 menjurus terhadap faktor interaksi manusia-sistem dalam ergonomik.

Boleh muat turun pindaan akta kilang dan jentera di sini: Akta Kilang dan Jentera 1967

DAN muat turun akta keselamatan dan kesihatan di sini: Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994

Penaksiran Risiko Ergonomik

Pada 14 dan 15 Februari 2017 yang lalu, sesi penaksiran risiko ergonomik dilaksanakan di lynas Malaysia Sdn Bhd bertempat di kawasan perindustrian Gebeng, Kuantan. Program ini bermatlamat untuk mengenalpasti faktor risiko yang berpotensi menyebabkan gangguan rangka-otot pekerjaan dalam skop pekerjaan kendalian manual di beberapa sektor dan proses rutin dan kritikal premis. Penilaian risiko diketuai oleh Prof. Shukor dibantu oleh saya dan rakan.

Lynas Malaysia Sdn. Bhd. merupakan sebuah loji pemprosesan bahan nadir bumi yang terkandung dalam tanah. Produk akhir yang dihasilkan digunapakai dalam industri elektrik dan elektronik yang amat penting dalam teknologi termaju masakini.

Program meliputi empat peringkat iaitu, taklimat tugas merangkumi skop penilaian, lokasi dan individu pekerja yang terlibat. Kemudian disusuli dengan penilaian lapangan merangkumi analisis tugas, pemerhatian dan rekod aktiviti pekerjaan yang berisiko. Sesi temubual bersama pekerja dilaksana bagi  memastikan maklumat-maklumat penting diperolehi terus daripada mereka. Respons mereka penting untuk menguatkan dapatan pemerhatian dan analisis tugas. Alhamdulillah para pekerja memberi kerjasama yang amat baik.

Program penaksiran ergonomik merupakan salah satu langkah proaktif untuk mengurangkan risiko pekerjaan di industri khususnya melibatkan isu kesihatan pekerjaan. Pihak premis yang telah melaksanakan program penaksiran ergonomik dapat menjimatkan kos rawatan dan kecederaan pekerjaan mencapai 70% selepas intervensi ergonomik dilakukan. Pendek kata, program sebegini  memberi serampang dua mata kepada pihak syarikat dalam meningkatkan produktiviti sekaligus reputasi cemerlang tercapai.

lynas

Luput (lapse) dalam ralat manusia

Luput atau terlupa (lapses) ialah kategori ralat manusia berlaku apabila keupayaan kognitif terbeban. Tumpuan fikiran terpaksa membahagi kepada beberapa pekerjaan atau terganggu disebabkan suatu faktor sehingga individu terlupa peringkat atau proses.

Contoh mudah:

1) Terlupa mengunci pintu kereta.
2) Tak ingat lokasi kita meletak kunci kereta.

Contoh dalam persekitaran industri:

Proses silo A dan silo B; operator di bilik kawalan sedang memberi tumpuan terhadap proses pengosongan silo berdasarkan prosedur. Namun, terganggu dengan isyarat kerdipan amaran panel silo B yang menyebabkan operator terlupa menutup injap no.2 ketika proses sedang berjalan.

Luput sering menjadi punca yang menyebabkan kemalangan berlaku dalam situasi kritikal selamat. Selain itu, ralat ‘tersilap’ juga menjadi penyumbang kepada kemalangan.

Notakaki:

Ralat manusia – human error
Luput – lapse
Silap – slip

#ralatmanusia #humanerror #faktormanusia #humanfactors #lapse #luput #lupa #cognitivedemand
human-error

Analisis tugas

Apakah yang kita tahu mengenainya? Bagaimana hendak laksana? Pendekatan mudah?

Analisis tugas adalah huraian pekerjaan secara terperinci yang dipecahkan kepada tugas-tugas kecil. Masih ingat KERJA sebagai sistem? Maka, sistem boleh dipecahkan kepada sub-sistem. Setiap sub-sistem diperincikan kepada elemen yang hendak kita kenalpasti spt faktor risiko, sela-masa dll. Terdapat pelbagai pendekatan analisis tugas seperti analisis tugas berhirarki dan analisis tugas kognitif.

task-analysis

Lampiran rajah: Task analysis – the ergonomics kit for general industry, Dan MacLeod 2nd Edition, 2006. M/s 290

#ergonomik #faktormanusia #analisistugas #ergonomics #humanfactors #healthandsafety

Kategori Penilaian Ergonomik

Saya boleh pecahkan penilaian ergonomik kepada dua, iaitu penilaian ergonomik klasik dan penilaian ergonomik moden.

Ergonomik klasik

Penilaian ergonomik klasik tertumpu kepada aspek fizikal manusia. Juga dipecahkan kepada dua, iaitu;

Penilaian hubungkait faktor pekerjaan dengan prevelen gejala gangguan rangka-otot. Dapatan penilaian ini melihat sebab-akibat antara kedua-dua faktor. Ia bermanfaat dalam mengenalpasti langkah kawalan bersesuaian untuk meminimum risiko prevelen. Pendekatan hirarki kawalan risiko keselamatan dan kesihatan pekerjaan digunapakai.

Penilaian yang menyiasat ciri-ciri biomekanik dan kinesiologi terhadap fisiologi tubuh seperti kerahan tenaga, degupan jantung, ambilan oksigen dll. Dapatan penilaian ini bermanfaat sebagai pengkalan data berbentuk statistik untuk kegunaan rekabentuk industri. Nilai persentil misalnya diketahui untuk mengenalpasti ciri-ciri rebentuk mengikuti fungsi pekerjaan dan pengguna.

Ergonomik moden

Memasuki fasa kognitif, mental, psikososial dan pengurusan organisasi. Ia lebih bersifat menyeluruh (holistik) yang merangkumi aspek mikro dan makro ergonomik.