Halatuju ergonomik tahun 2018

Slide1Tahun 2017 telah melabuhkan tirai mempamerkan pelbagai isu dan kejayaan. Lembaran 2018 dibuka dengan harapan dan misi baharu untuk diselesaikan. Dimanakah halatuju ergonomik pada tahun ini? Statistik penyakit rangka-otot pekerjaan PERKESO untuk sela-tahun 2012 hingga 2014 memberi petunjuk bahawa jumlah pampasan penyakit rangka-otot adalah tinggi berbanding pampasan penyakit pekerjaan lain. Bagi menangani isu ini, pihak-pihak berkepentingan telah mencadangkan pelbagai program antaranya adalah SOHELP.

Program SOHELP dicetus oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) bagi menangani isu keselamatan dan kesihatan tempat kerja menunjukkan prestasi positif khususnya berkaitan ergonomik industri. Penglibatan pihak JKKP bersama-sama industri mengembleng tenaga dengan pelbagai program proaktif seperti latihan, pemeriksaan tempat kerja dll. dilaksanakan secara sistematik. Konsep diketengahkan dalam SOHELP menerapkan pendekatan ‘Participatory ergonomics‘ melibatkan pembentukan pasukan ergonomik merangkumi ahli dari pelbagai jabatan dan peringkat dalam organisasi. Kaedah ini berbeza dengan pendekatan konvensional melibatkan faktor peruding luar untuk menilai risiko penyakit rangka-otot dan mencadangkan langkah-langkah kawalan secara keseluruhan yang pastinya melibatkan kos yang tinggi. Ini secara tidak langsung menunjukkan Participatory ergonomics (PE) memberi manfaat dari segi kos dan pengurusan kepada industri.

PE telah mula dibicarakan sejak tahun 1984 untuk menangani isu-isu penyakit rangka-otot disebabkan pekerjaan dan mula diberi perhatian sejak akhir-akhir ini. Situasi tersebut menunjukkan pendekatan akar umbi sesebuah organisasi menangani isu ergonomik sangat perlu. Beberapa kajian membuktikan PE mampu menurunkan kadar kemalangan dan kecederaan rangka-otot di kalangan pekerja.

Sebagai kesimpulan, saya menjangkakan lanskap program ergonomik 2018 akan menunjukkan perkembangan sihat dengan penglibatan pelbagai pihak berkepentingan.

Advertisements

SOHELP (SYSTEMATIC OCCUPATIONAL HEALTH ENHANCEMENT LEVEL PROGRAMME)

Tahap kesedaran mengenai peri penting isu keselamatan dan kesihatan pekerjaan mula mendapat tempat dalam sektor industri di Malaysia. Ini merupakan suatu perkembangan yang sihat menjadi petunjuk peningkatan budaya keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Baru-baru ini, pihak Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP) telah melancarkan program baharu untuk menarik minat pihak industri untuk terlibat sama dalam isu-isu keselamatan di tempat kerja. Program tersebut diberi nama SoHELP atau Systematic occupational health enhancement level – Penambahbaikan aras kesihatan pekerjaan sistematik. Konvensyen SoHELP tahun 2017 telah dirasmikan pada bulan Mac 2017 yang lalu. Klik: Konvensyen SoHELP Kebangsaan 2017 untuk perincian program tersebut. Maklumat pencapaian sila klik: Laporan pencapaian SoHELP Fasa 1
 .
Perkongsian pelbagai wakil sektor industri mengenai pencapaian SoHELP 2016 (Fasa 1):
.
.
Apakah SoHELP?
.
SoHELP adalah satu inisiatif JKKP untuk menggalakkan industri untuk melaksanakan program peningkatan taraf kesihatan pekerjaan di tempat kerja secara sistematik. Pendekatan pengaturan kendiri atau inisiatif syarikat untuk membentuk dan melaksana program kesihatan pekerjaan adalah keunikan program SoHELP. Ini  bermaksud, kejayaan program ini bergantung sepenuhnya kepada iltizam syarikat dalam melaksana dengan berkesan. SoHELP adalah satu program di bawah pelan induk kesihatan dan keselamatan pekerjaan (OSH MP – 2020). Klik: Pelan induk keselamatan dan kesihatan pekerjaan untuk perincian.
.

SoHELP mempunyai tiga isu kesihatan pekerjaan yang ditekankan iaitu pengurusan bahan kimia, ergonomik tempat kerja dan perlindungan pendengaran. Ketiga-tiga isu ini perlu ditadbir urus secara sistematik oleh syarikat. Oleh yang demikian, kejayaan program ini bukan terletak pada bahu seorang tetapi memerlukan sokongan berkumpulan. Jesteru satu jawatankuasa khusus perlu dibangunkan untuk menjadi badan penggerak program ini.

.
Secara umum SoHELP melibatkan kerjasama syarikat, JKKP dan wakil keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam syarikat. Petunjuk aras SoHELP sesuatu syarikat ditentukan melalui   penaziran yang dilakukan oleh JKKP. Perlaksanaan SoHELP dilakukan secara berperingkat. SoHELP mempunyai lima aras perlaksanaan:
.
  1. entry level (peringkat permulaan: iltizam majikan)
  2. basic level (individu bertanggungjawab menjalani latihan)
  3. intermediate level (penaksiran risiko)
  4. advanced level (perlaksanaan & penambahbaikan)
  5. excellent level (perlaksanaan & penambahbaikan menyeluruh)

Lima aras petunjuk ini membuktikan perlaksanaan SoHELP tidaklah terburu-buru tetapi secara tersusun dan berperingkat. Ia sesuai dengan pendekatan peningkatan berterusan ‘continual improvement‘ dalam PDCA atau ISO9001. Secara tidak langsung memastikan program-program berkaitan kesihatan pekerjaan dapat terserap di kalangan penghuni syarikat.

Bagaimana hendak melaksana?

Peringkat pertama sebelum program SoHELP dilaksana, individu dan jawatankuasa yang bertanggungjawab terhadap program ini perlu dibentuk dan dipersetujui oleh individu tertinggi syarikat. Ini bermaksud, iltizam individu tertinggi syarikat adalah kunci asas kejayaan program ini. Seterusnya jawatankuasa berperanan merangka dan membentuk pelan tindakan SoHELP. Kerangka kerja SoHELP amat penting untuk memastikan perjalanan program-program yang dirancang tersusun. Kerangka kerja SoHELP ibarat manual keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jesteru, individu dan jawatakuasa ini dikehendaki menghadiri kursus pengenalan dan penyesuaian konsep SoHELP dan perlaksanaannya.

Penaksiran risiko adalah titik permulaan untuk mengenalpasti isu-isu kesihatan pekerjaan di tempat kerja merangkumi aspek pengurusan bahan kimia, isu ergonomik tempat kerja dan perlindungan pendengaran. Proses penaksiran risiko boleh dilaksana secara dalaman atau jemputan luar. Sekiranya pihak syarikat mampu menjalankan penaksiran risiko maka ia suatu kelebihan kepada syarikat dari segi kos, masa dan tenaga kepakaran. Namun sekiranya tiada, maka menjemput kepakaran luar untuk melaksana amat dicadangkan contohnya pengapit CHRA, penaksir ergonomik tempat kerja dan higen industri untuk penaksiran kebisingan tempat kerja.

Rajah 1: Kaedah penaziran. Sumber: slid laporan prestasi SoHELP fasa 1, JKKP

Seterusnya, input yang diperolehi dari penaksiran risiko perlu diberi perhatian. Isu-isu utama melibatkan kesihatan pekerjaan disenarai pendek untuk perlaksanaan tambahbaik. Seeloknya wujudkan sistem pengkalan data untuk tujuan ini sebagai contoh ergonomic related risk factors register (sekadar cadangan) bagi menyokong titik semakan ergonomi (Ergonomic checkpoints, ILO). Pengkalan data ini penting untuk rujukan bersama dan berguna ketika proses penazirandilaksana oleh kumpulan penaziran JKKP mengikut negeri. Rajah 1 menunjukkan kaedah penaziran SoHELP oleh JKKP. Enabler adalah pegawai keselamatan dan kesihatan (SHO) manakala Verifier adalah pegawai JKKP. Rajah 2 menunjukkan proses perlaksanaan SoHELP.

.
Rajah 2: Proses perlaksanaan SoHELP. Sumber: slid laporan prestasi SoHELP fasa 1, JKKP
.
Sebagai kesimpulan, kejayaan SoHELP bukan bergantung kepada kerja individu semata-mata tetapi melibatkan iltizam semua pihak dalam syarikat. SoHELP perlu dilaksana secara sistematik dan berperingkat supaya impaknya dirasai segenap penjuru syarikat. Pastikan wujud pihak bertanggungjawab memastikan perjalanan proses ini. Penaksiran risiko boleh dilaksana secara dalaman atau jemputan luar bergantung kepada tahap kesediaan syarikat. Input penaksiran risiko perlu diberi perhatian dari segi penambahbaikan dan perlaksanaan. Jesteru digalakkan pihak syarikat mewujudkan pengkalan data bagi tujuan ini.
.
Penerangan mengenai SoHELP dan proses perlaksanaan oleh JKKP klik: Pengenalan SoHELP oleh JKKP